Nginx, dünyanın en popüler web sunucularından biridir. Bir çok yüksek trafikli popüler internet sitesinin arka planında nginx vardır. Apache den çok daha az kaynak tüketimi ve performansı nedeni ile tercih sebeplerindendir. Web sunucusu yada ters proxy olarak kullanılabilir.

Bu makalede Nginx resmi reposundan Debian 9 için kurulumunu anlatacağız.

1. Adım – Nginx repo’sunu ekleme
/etc/apt/sources.list dosyasını bir metin düzenleyici de açın ve aşağıdaki satırı en altına ekleyin

 nano /etc/apt/sources.list

deb http://nginx.org/packages/mainline/debian/ stretch nginx

2. Adım – Nginx repo’sunun paket imzalama anahtarını içe aktarın ve apt ile ekleyin

sudo wget http://nginx.org/keys/nginx_signing.key
sudo apt-key add nginx_signing.key

3. Adım – Nginx kurulumu

sudo apt update
sudo apt install nginx

4. Adım – Nginx servisini otomatik başlatma

Sunucunun yeniden başlatıldığında otomatik olarak başlaması için nginx servisinin aktif etmemiz gerekmektedir.

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

5. Adım – Nginx web sunucusunu kontrol edin

systemctl status nginx
Output
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2018-09-04 18:15:57 UTC; 3min 28s ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 2402 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 2399 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2404 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─2404 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      └─2405 nginx: worker process

Yorum Bırakın